Aïguttara Nikàya

010. Sàma¤¤avaggo- The general section.

91-116 Then the female lay disciple, Bojjhà, ... re ... Sirimà, ... re ... Padumà, ... re ... Sutanà, ... re ... Manuja,... re ... Uttarà, ... re ... MHuttà, .. re ... Khemà, ... re ... Rucã, ... re ... Cundã, ... re ... Bimbà, ... re ... Sumanà, ... re ... Mallikà, ... re ... Tissà, ... re ... Tissamàtà, ... re ... Sonà, ... re ... Sonàyamàatà, ... re ... Kàõà, ... re ... Kàõamàtà, ... re ... Uttarà, ... re ... Nandamàtà, ... re ... Visakhà, Migàramàtà, ... re ... Khujjuttarà, the femàle lay disciple, ... re ... Sàmàwathie, the female lay disciple ... re ... Suppavàsà the daughter of the Koliyas, ... re ... Suppiyà, the female lay disciple, ... re ... and the householder's wife Nakulamàtà. ...