Thirty-three forms of Avalokitesvara

33관세음보살도 (三十三觀世音菩薩圖)

Avalokitesvara
1. Willow-branch  楊柳觀音 양류관음


Avalokitesvara
2. Dragon -head   龍頭觀音 용두관음


Avalokitesvara
3. Sutra-holding  持經觀音 지경관음


Avalokitesvara
4. Circle of Light  圓光觀音 원광관음


Avalokitesvara
5. Royal Ease  遊戲觀音 유희관음Avalokitesvara
6. White-robe 능정관음(能靜觀音)
 

Avalokitesvara
7. White-robe  白衣觀音  백의관음


Avalokitesvara
8. Lotus-reclining 蓮臥觀音 연와관음


Avalokitesvara
9. Life-lengthening 延命觀音 연명관음


Avalokitesvara
10. Waterfall-gazing 瀧見觀音 롱견관음
Avalokitesvara
11. Medicine-giving 施藥觀音 시약관음Avalokitesvara
12. Fish-basket 魚籃觀音 어람관음
 

Avalokitesvara
13. Virtuous-King Brahma 德王觀音 덕왕관음


Avalokitesvara
14. Water-moon 水月觀音 수월관음

Avalokitesvara
15. Tara  군다리관음(軍茶利觀音)


Avalokitesvara
16. Nilakantha, Blue-necked 青頸觀音 청경관음


Avalokitesvara
17. Awe-inspiring heavenly general 威德觀音 위덕관음


Avalokitesvara
18. Full Moon 만월관음(滿月觀音)


Avalokitesvara
19. Cave-dwelling 岩戶觀音 암호관음Avalokitesvara
20.Lotus-holding 持蓮觀音 지련관음

Avalokitesvara
21. Calm and Serene 能靜觀音 능정관음

Avalokitesvara
22. Anavatapta 阿耨觀音 아뇩관음

Avalokitesvara
23. Abhetti 阿摩提觀音 아마제관음(阿摩提觀音) 아마례관음(阿摩禮觀音), 아마협관음(阿摩鋏觀音)


Avalokitesvara
24. Parnasvari 葉衣觀音 엽의관음


Avalokitesvara
25. Vaidurya 琉璃觀音 유리관음, 향왕관음(香王觀音)
 

Avalokitesvara
26. Tara 多羅尊觀音 다f라존관음

Avalokitesvara
27. Cintamanicakr, Many Jewels 眾寶觀音 여의륜관음(如意輪觀音)

Avalokitesvara
28. Six Periods 六時觀音 육시관음

Avalokitesvara
29. Universal Compassion 普悲觀音 보비관음


Avalokitesvara
30.Wife of  Ma Lang 馬郎婦觀音 마랑부관음


Avalokitesvara
31. Sahasrabhuja 천수관음(千手觀音)


Avalokitesvara
32. Non-dual 不二觀音 불이관음(不二觀音)Avalokitesvara
33.Water-sprinkling 灑水觀音  쇄수관음

Avalokitesvara
* Ekadasamuhka, Eleven-headed  십일면관음(十一面觀音)