Sahasrabhuja

Sahasrabhuja  

Sahasrabhuja, Bodhisattva Avalokitesvara
Sahasrabhuja

Sahasrabhuja, Bodhisattva Avalokitesvara
Sahasrabhuja

Sahasrabhuja, Bodhisattva Avalokitesvara
Sahasrabhuja

Sahasrabhuja, Bodhisattva Avalokitesvara
Sahasrabhuja

Sahasrabhuja, Bodhisattva Avalokitesvara
Sahasrabhuja

Sahasrabhuja, Bodhisattva Avalokitesvara
Sahasrabhuja

Sahasrabhuja, Bodhisattva Avalokitesvara
Sahasrabhuja