Arahat

Arahat

 

  • Burmese: ရဟန္တာ (yahanda; IPA: [yahá̃ dà]; MLCTS: ra. hanta)
  • Chinese: 阿羅漢/羅漢 (āluóhàn, luóhàn); rarer terms: 應供 (yinggong), 應真 (yingzhen), 真人 (zhenren). “真人” normally refers to a respected Taoist, and the term comes from the book Huangdi Neijing.
  • Hindi: अर्हन्त (arhant)
  • Japanese: 阿羅漢 羅漢 (arakan, rakan)
  • Korean: 나한 (nahan), 아라한(arahan)
  • Tibetan: dgra bcom pa
  • Thai: อรหันต์ (arahant)
  • Vietnamese: la hán
  • Mongolian: найдан